Saturday, January 24, 2015

قبر ملک عبدالله و آیت الله خمینی را با هم مقایسه کنید


قبر ملک عبدالله که روز گذشته فوت کرد
آیت الله خمینی
قبر آیت الله خمینی
زیارت خمینی

دروغ خمینی در اولین مصاحبه 3 بهمن 1357

در حکومت اسلامی دموکراسی وجود ندارد