Friday, January 16, 2015

مدونا با دخترش ، کدام یک زیباترندبهار نیوز : مادونا احتمالا مسلمان شده است

این مقام دولتی ترکیه به علت این عکس از کار بر کنار شدیک مقام دولتی ترکیه پس از انتشار عکس‌هایی که نشان می‌دهد او برای جلوگیری از کثیف شدن کفش‌هایش در برف توسط کشاورزان روی دست حمل شده، از کار برکنار شده است!
این مقام دولتی ترکیه برای اینکه کفشش کثیف نشود توسط کشاورزان روی دست حمل شده است