Thursday, January 15, 2015

پیاده روی ظریف و جان کری در ژنوپیاده روی شیطان بزرگ با محور شرارت 
در ژنو