Tuesday, April 28, 2015

حضور سردار باقرزاده بر سر جنازه «عزت الدوری»...آیت الله خمینی بعد از سالها جنگ با صدام مجبور شد جام زهر را بنوشد
اکنون این سردار بعد از اینکه آمریکا رژیمش را سرنگون کرد توانست پایش را در این کشور بگذارد