Monday, April 20, 2015

وزیر خارجه استرالیا در بازار تجریشوزیر خارجه استرالیا اگر بدحجاب و بی حجاب در کوچه و خیابانهای ایران باشد مهم نیست . منافع رژیم آخوندها اصل است