Tuesday, February 10, 2015

درد دل مادری که فرزندش 3 بار کشته شدشهین مهین فر، گوینده باسابقه رادیو و تلویزیون و مادر امیرارشد تاجمیر، که در اعتراضات سال 88 چندبار زیر خودروهای نیروهای انتظامی له و لورده شد و بقول مادرش 3 بار کشته شد :
"به امیر گفتم نرو، گفت به خاطر وطنم میروم. گفتم تو وطن من هستی، گفت خودخواه نباش مادر، وطن تو امیراست اما وطن من 70 میلیون ایرانی است و برای آنها میروم. او با این حرفش مرا شرمنده کرد و رفت و دیگر بازنگشت

*****
آزادی یواشکی : مطلب زیر نوشته زنی است که بسیاری از ایرانیان سالها با صدایش خاطره دارند. او گوینده تلویزیون بود شهین مهین فر. در عاشورای ۸۸ وقتی معترضان به خیابان آمدند، پسرش امیر ارشد تاجمیر توسط خودروی نیروی انتظامی سه بار زیر گرفته و سپس کشته شد .

هوا سرد است . اما من گرم گرمم . . لرزشم از پیری ست . نه از سرما . . موهای سپیدم که تو دوستشان داشتی . زیر عفت مشکی ام بی تابی می کند . می خواهد توسری ام را کنار بزند و با آوای باد برقصد . . . چه بگویم : که شرافت من مادر به تکه پارچه ایست که به زور بر سرم نهاده اند . برش می دارم . تو موهای سپیدم را . رها از قید دوست می داشتی . . تو شرافتم را . حیا و عصمتم را از دریچه ی نگاه پاکت می دیدی و به آن اعتبار می بخشیدی . . زمین می گردد . من می گردم . . زمین به دور خورشید . من به دور مزار تو . . سرگیجه هایم از گریه های شبانه و مویه های بی دریغ دلی ست که آرامشش را کشته اند . . روسری ام را بر می دارم . توسری ام را بر می دارم . و سرم را بی حجاب بر خاک پاکت می نهم . با دستهایت نوازشش کن . به خدا چشمهایم را بسته ام تا صورت له شده ات را نبینم . می خواهم همان امیر ارشدی باشی که ریشش را صبح به صبح می تراشید و عطر زندگی میزد و با لبخندی شیرین می درخشید تا مادرانه از زیبایی مردانه اش غرق لذت شوم . . زمین می گردد . من می گردم . . زمین به دور خورشید و من به دور مزار تو