Thursday, December 25, 2014

خانم وزیر با بیکینیلیزا هان وزیر فرهنگ و جوانان در جامائیکا با عکسی زیبا در شبکه های اجتماعی با بیکینی باعث جنجال فراوانی  شده است .او در سال 1993 دختر شایسته این کشور و جهان شده بود .