Friday, December 12, 2014

یک حماسه دیگر
جودوکار نوجوان عضو تیم بانوان جمهوری اسلامی از دست دادن با نایب رئیس نپالی اتحادیه آسیا خودداری کرد.

به گزارش شبکه خبر، در جریان روز نخست از رقابت های نوجوانان آسیا بانوی محجبه لرستانی بعد از کسب مدال روی سکو قهرمانی دست دادن با نایب رئیس نپالی اتحادیه جودو آسیا را با احترام پاسخ داد و از دست دادن امتناع کرد .

« خرافه » حتما شما میدانید که به گزارش رسانه های حکومتی  سن فحشا در ایران به 10 تا 12 سالگی رسیده است و از این لحاظ جمهوری اسلامی در جهان رکورد زده است . 
و صد البته اینها مهم نیست مهم این است که یک بانوی محجبه در رقابت های نوجوانان آسیا به یک پیرمرد دست نداده است .