Friday, November 21, 2014

قتل عام جنگلها و شالیزارهای شمال ایران توسط ثروتمندان در جمهوری اسلامیلذت ثروتمندان در جمهوری اسلامی به قیمت نابودی جنگلها