Friday, November 21, 2014

قتل عام جنگلها و شالیزارهای شمال ایران توسط ثروتمندان در جمهوری اسلامی



لذت ثروتمندان در جمهوری اسلامی به قیمت نابودی جنگلها