Friday, October 10, 2014

باز هم محمد رضا شجریان با چند بی حجاب و بازیگر ضد انقلاب فراری!؟ایکاش روزی این عکس را در ایران بگیرند و بی ترس و بیم بخندند 
همان خنده ای که در جمهوری اسلامی ممنوع شده است 


هیچ کسی مادر نمیشهقربانی کردن یک راس گوسفند به شکرانه جلوگیری از یک حادث ناگوار