Monday, August 4, 2014

توبه مشروب فروش قبول شد
شنای مختلط زنان و مردان در دریای خززباز هم بگویید در دولت آخوند حسن روحانی آزادی نیست!?
 : کیسه های زباله
- لطفن به زنان میهنمان توهین نکنید