Sunday, July 27, 2014

مجتبی خامنه ای در کنار زن ساپورت پوش در راهپیمایی روز قدس


این بچه  بچه یک میلیون پوند هنگام بدنیا آمدن خرج روی دست مجتبی خامنه ای گذاشت
این پول را از کجا آورد نمیدانم ، اما این مشخص است که از پدرش قرض نگرفته است چرا که حتی دمپایی آیت الله خامنه ای پاره پاره است و کلی قرض و قروض دارد