Saturday, June 21, 2014

چشمک یواشکی خانم وزیر در دفتر وزارت خارجه در تهرانمراسم بیستمین سالگرد برقراری روابط ایران و آفریقای جنوبی با حضور "متیه نکونا ماشابانه"، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه در تهران  و یواشکی خانم وزیر .