Wednesday, April 2, 2014

دختری بی روسری در سیزده بدر 93


ای امان ای فغان از دست ایرانی ها بخصوص این دختران  شجاع ایرانی که آنهمه فتواها و پند و اندرزهای علما و مراجع را به آنجایشان هم نگرفتند و نه تنها نزد محرم و نامحرم به کوری دشمنان نوروز به رقص و شادی در سیزده بدر پرداختند و آنچه که نمی باید میکردند ، کردند بلکه بی روسری در خیابانها آمدند و حتی قلیان در ملاءعام کشیدند و آنهمه نصایح را بر باد دادند  برای دیدن عکسها  اینجا  کلیک کنید وارد چمن نشوید