Sunday, March 9, 2014

مجله زنان قبل از انقلاب و بعد از انقلابتیر ماه 1337 - دوشیزه نوش آفرین و گلناز صدری دو خواهر شناگر که قهرمان شنای قورباغه هستند و در مسابقات امسال رقیب سرسختی برای یکدیگر خواهند بود
 دیوارهای پارک زنان باید بلندتر شوند