Friday, January 17, 2014

در جمهوری اسلامی جاسوسی کنید و جایزه بگیرید
طنز روزگار


در زیر آیه قرآن در مملکت اسلامی چه مینویسند