Monday, January 6, 2014

قسمتی از عذاب زن های بی حجاب را بخوانید برای یک تار مو این همه عذاب
به راستی که چه خدای بیرحم و شکنجه گری
آقا من مسلمون نیستم
تقصیر من چیه که زن متولد شدم