Monday, February 3, 2014

مردان و زنان نامحرم


این هم حدیثی از پیامبر مسلمانان در باره شفای دردهای بی درمان