Saturday, November 30, 2013

عجب دوره زمونه ای شده فکر کنم علت بحرانهای اقتصادی در اروپا همین کارهایی باشد که در عکس مشاهده میکنید .