Sunday, November 24, 2013

رقص ظریف با زن نامحرم و بدحجاب بعد از توافق با شیطان بزرگبا با کرم بابا کرم
دوست دارم دوست دارم
هرچقدرناز کنی
ناز کنی
باز تو دلدار من
هرچقدر عشوه کنی
عشوه کنی
باز تو غمخوار منی
این عکس امام راحل را در گورش به جهنم لرزاند 
خمینی گفته بود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند
ای کاش زنده میبود و میدید که هم اکنون میراث خوارانش چگونه با شیطان بزرگ دل میدهند و قلوه میگیرند .