Friday, September 27, 2013

این حدیث را یکی ترجمه کند
مردی با 39 زنمردی با 39 زن و 94 فرزند و 14 عروس و 33 نوه که در یک خانه بزرگ 4 طبقه بیش از یکصد اتاق زندگی میکند
آقای چانا میگوید بسیار خوشحال است که بنده خاص خدا بوده است و او مسئولیت نگهداری این زنها را به او محول کرده است .
همیشه جوانترین زن با او در یک اتاق زندگی میکند . او سابقه ازدواج با  10 زن در یک سال را هم دارد . چانا هنوز هم به فکر ازدواج است .

یک مرد مومن و یک فاحشه
فرزند کمتر همسر بیشترف