Thursday, September 5, 2013

روز جهانی مسجد
بدون شرحعجب گوشت خوبیه


بی حجابها این عکس را ببینند و بترسند و به سمت راست گردش کنند
چند نمونه از تبلیغات در مورد حجاب در جمهوری اسلامی


تحقیق اسلامی در مورد جلوگیری از ایدز
مردان دیوث از نظر امام جمعه