Monday, September 2, 2013

چند نمونه از فقر در کشورهای غربی


بحران اقتصادی در کشورهای استکباری که بنده حقیر و یک لاقبا هم از بد روزگار در آن زندگی میکنم موجب فقر و گرسنگی شدیدی شده است . هر روز و شب که به خیابان پا میگذارم چشمم به دخترانی فقیر می افتد و اشک از چشمانم سرازیر میشود .
بنده با این وضعیت بد اقتصادی نیمه شب ها به صورت ناشناس زنبیل به دست  میگیرم و مانند بزرگان صدر اسلام به خانه های این فقرا می روم و نان و خرما میانشان تقسیم میکنم تا صوابی در این دنیا برده باشم و از عذاب نکیر و منکر و فشار شب اول قبر در امان بمانم .