Thursday, June 27, 2013

تصویری از اولین گیاهی که به خداوند عزوجل ایمان آوردهمچنین نقل است که آیت الله دستغیب شیرازی در یکی از سخنرانی های اوایل انقلاب گفته بود که اگر زنی بیش از 7 بادنجان را پشت سر هم هر چند با اجازه شوهرش پوست بکند بایستی غسل جنابت انجام دهد .