Tuesday, June 18, 2013

دست دادن یک آخوند به زن بی حجاب
فوتبال در مملکت اسلامی
هیچ کجای جهان روی پیراهن های ورزشی این چرت و پرت ها را نمی نویسند