Wednesday, March 13, 2013

امان از دختران بدحجاب ایرانی


در روایات بارها و بارها آمده که رنگ زرد و قرمز تحریک کننده قوه جنسی هستند و زنان را از پوشیدن آن در ملاء عام بر حذر داشته اند . 
اما گوش زنان ایرانی به این احادیث و روایات بدهکار نیست و راه خود را میروند .پشت انبار دست چپ کوچه 20 کوچه اول مغازه چهارم دست راست جنب درخت بید