Sunday, August 5, 2012

تنها در ایران
زنان بد حجاب مانند الاغ های پالان دار هستند

خدا نیاورد روزی را که یک ناکس بخواهد در مهریز سینما احداث کند

شهرداری نور