Sunday, April 22, 2012

این معمای عجیب را یکی حل کند


دو عد گوسفند گم شده است یکی بز و یکی گوسفند

سنگ بدهکار

نیاز به یک همدم خانم