Saturday, April 21, 2012

چند نمونه از فقر در کشورهای غربیبحران اقتصادی در کشورهای استکباری که بنده حقیر و یک لاقبا هم از بد روزگار در آن زندگی میکنم موجب فقر و گرسنگی شدیدی شده است . هر روز و شب که به خیابان پا میگذارم چشمم به دخترانی فقیر می افتد و اشک از چشمانم سرازیر میشود .
بنده با این وضعیت بد اقتصادی نیمه شب ها به صورت ناشناس زنبیل به دست  میگیرم و مانند بزرگان صدر اسلام به خانه های این فقرا می روم و نان و خرما میانشان تقسیم میکنم تا صوابی در این دنیا برده باشم و در آخرت نیز از عذاب نکیر و منکر و فشار شب اول قبر در امان بمانم
.


فرهنگ ولایی
چادر ملی در مدل های مصری ، عبایی ، شالدار

کاندوم کردن اسرائیل در تلویزیون رژیم


 تلویزیون حکومتی  محکوم کردن را به زبان انگلیسی کاندوم می نویسد

یک سرباز آمریکایی در عراق